میدان کناک ازمیر ترکیه

 از این دیدنی های ازمیر ترکیه میدان کناک میباشد . این میدان به خاطر برج ساعت خود در ازمیر ترکیه بسیار معروف است . این ساعت یکی از نمادهای شهر ازمیر ترکیه میباشد . این برج هدیه ای از طرف سلطان عبدالحمید بوده است که در سال ۱۹۰۱ به سبک اواخر دوره عثمانی بنا شده است و به بسیار پر نقش و نگار تزیین شده . در کنار این میدان مسجد کناک و بازار کمرالتی ازمیر ترکیه واقع شده است .