شهر ادرنه ترکیه

شهر ادرنه ترکیه

این شهر یکی از شهرهای ترکیه است این شهر در غرب ترکیه و در نزدیکی مرز یونان و بلغارستان است جمعیت این شهر در سال دو هزار و دو بیش از دوازده هزار نفر بوده است.